Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Focus op jouw fotografie

Versie 1 – 8 maart 2019

Artikel 1. Identiteit

Focus op jouw fotografie – www.focusopjouwfotografie.nl
Merel Bormans
Brabantse Bellefleur 5,
3824 ZG, Amersfoort
E-mail: info@merelbormans.com
Telefoonnummer: +31 (0)6 53901017

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk offerte, aanbieding,  (rechts)handeling, overeenkomst e.d. gesloten tussen Focus op jouw fotografie en de wederpartij, tenzij van deze algemene voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Focus op jouw fotografie, waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Afwijkingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Focus op jouw fotografie zijn overeengekomen.

Artikel 3. Inschrijven en boeken

 1. Inschrijven voor een online cursus of een workshop kan via het inschrijfformulier op de www.focusopjouwfotografie.nl, via telefonische aanmelding of via e-mail. Zodra de betaling is voldaan, is de aanmelding afgerond.
 2. De inschrijving wordt bevestigd per e-mail door focus op jouw fotografie. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst tot stand.
 3. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 4. Betaling

 1. Het verschuldigde bedrag voor de online cursus en workshop dient bij inschrijving direct per bankoverschrijving of creditcard betaling te worden voldaan. Is de online cursus of workshop niet betaald, dan is deelname niet mogelijk.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Focus op jouw fotografie te melden.
 3. Indien voor aanvang van een workshop niet de volledige betaling van het verschuldigde bedrag door Focus op jouw fotografie is ontvangen, is de wederpartij niet gerechtigd deel te nemen aan de workshop, zonder dat dit de wederpartij ontslaat van de verplichting tot betaling van het volledig verschuldigde bedrag plus eventueel bijkomende kosten.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. In geval van faillissement, uitstel van betaling of curatele van de wederpartij zijn de vorderingen van Focus op jouw fotografie en de verplichtingen van de wederpartij tegenover Focus op jouw fotografie onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij incassokosten verschuldigd.
 7. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Focus op jouw fotografie in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 8. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij.

Artikel 5. Annulering

 1. Een annulering door de wederpartij moet schriftelijk of per e-mail worden verstuurd naar Focus op jouw fotografie. De datum van ontvangst bepaalt de hoogte van de annuleringskosten.
 2. Indien een boeking wordt geannuleerd kan Focus op jouw fotografie, naast evt. verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
  • De aanbetaling: bij annulering tot 42 kalenderdag vóór aanvangsdatum.
  • 50% van de totale som: bij annulering vanaf 42 kalenderdag tot 28 kalenderdagen vóór aanvang.
  • 75% van de totale som: bij annulering vanaf 28 kalenderdagen tot 14 kalenderdagen vóór aanvang.
  • De gehele som: bij annulering na 14 kalenderdagen vóór aanvang.
 3. Bovenstaande percentages gelden alleen als dit de door Focus op jouw fotografie gemaakte kosten dekt. Zijn deze percentages niet kostendekkend, dan bedragen de annuleringskosten het bovenstaande percentage aangevuld tot het bedrag van de door Focus op jouw fotografie gemaakte kosten op dat moment.
 4. Mocht je zelf niet in staat zijn deel te nemen aan de workshop, dan mag iemand anders in jouw plaats deelnemen. Wel dient dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang per e-mail of schriftelijk te worden gemeld. Indien het om boeken leidt tot extra kosten voor Focus op jouw fotografie, worden deze in rekening gebracht bij de deelnemer. De oorspronkelijke deelnemer is met de nieuwe deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van het gehele bedrag en de eventuele extra kosten.
 5. Bij een online cursus of workshop eis teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk, tenzij er sprake is van overmacht. Mocht de online cursus of workshop om welke reden dan ook niet naar wens zijn, dan zal er een gepaste oplossing worden gezocht. (zie artikel klachten).
 6. Focus op jouw fotografie behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren tot uiterlijk 24 uur voor de workshop. De deelnemer worden hieromtrent op de hoogte gesteld per e-mail. Focus op jouw fotografie zal het door de deelnemer de betaalde som restitueren. Indien mogelijk biedt Focus op jouw fotografie de deelnemer een alternatief aan. Indien de deelnemer hiervan gebruik maakt wordt het workshop bedrag niet gerestitueerd.
 7. In uitzonderlijke gevallen, zoals extreme weersomstandigheden en overmacht, kan Focus op jouw fotografie workshops binnen de laatste 24 uur annuleren.

Artikel 6. Uitsluiting deelname workshop of (online) cursus

 1. Als een deelnemer zich zodanig gedraagt dat dit hinder of last oplevert voor een goede uitvoering van de workshop of (online) cursus, kan de deelnemer door Focus op jouw fotografie van de workshop of (online) cursus worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor de rekening van de deelnemer.

Artikel 7. Online cursus

 1. De cursist heeft na betaling een bedenktijd van 14 dagen, tenzij de online cursus direct bij aanmelding wordt gestart en de verzegeling hierdoor verbroken is, dan kan de overeenkomst niet herroepen worden. De cursist verklaard bij deze handeling afstand te doen van de bedenktijd en herroepingsrecht.
 2. De cursist mag de door Focus op jouw fotografie vertoonde video’s en ander lesmateriaal niet opnemen of op andere wijze opslaan tenzij de cursist hiervoor schriftelijke toestemming heeft. Bestanden mogen niet worden verspreid/vermenigvuldigd/openbaar gemaakt worden, niet in de originele en ook niet in een aangepaste vorm.
 3. Accounts zijn persoonsgebonden en mag de cursist niet delen met anderen/derden.
 4. Focus op jouw fotografie garandeert geen bepaalde uptime van de website. Digitale inhoud kan daardoor korte periodes niet beschikbaar zijn. De cursist heeft geen recht op vergoeding bij downtime van de website.

Artikel 8. Geheimhouding, auteursrecht en fotogebruik

 1. Deelnemers zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van een workshop zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hen door Focus op jouw fotografie ter beschikking is gesteld en door de daarvan verkregen resultaten.
 2. De door een deelnemer gemaakte foto’s tijdens een workshop of (online) cursus, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Focus op jouw fotografie doorgespeeld of doorverkocht worden aan derden. Uiteraard is de deelnemer vrij om de foto’s te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden, zoals in hun portfolio.
 3. Het auteursrecht ligt bij de deelnemer. De deelnemer geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan Focus op jouw fotografie om haar/zijn werken te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden.
 4. Het portretrecht ligt bij de deelnemer. De deelnemer geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan Focus op jouw fotografie om foto’s waarop de deelnemer staat te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden.
 5. Indien de deelnemer bezwaar heeft tegen openbaarmaking van de werken dient de deelnemer dit van te voren schriftelijk of per mail aan Focus op jouw fotografie te melden.

Artikel 9. Concurrentie en intellectueel eigendom

 1. De deelnemer zal binnen 12 maanden na de (online) cursus of workshop geen gelijke dienst aanbieden, met hetzelfde of een gelijkend onderwerp.
 2. Voor elke dag dat een deelnemer of een aan hem verwante onderneming een gelijkende dienst of een dienst met een gelijkend onderwerp aanbiedt aan derden, verbeurt de deelnemer een bedrag van €850,- per dag en per verkochte dienst, met een maximum van €60.000 ter vervangende schadevergoeding.
 3. Deelnemers mogen de door Focus op jouw fotografie vertoont en gedeeld lesmateriaal niet opnemen of op andere wijze opslaan tenzij de cursist hiervoor schriftelijke toestemming heeft. Bestanden en informatie mogen niet worden verspreid/vermenigvuldigd/openbaar gemaakt worden, niet in de originele en ook niet in een aangepaste vorm.

Artikel 10. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1.  Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de wederpartij of een vooraf door de wederpartij aangewezen en aan Focus op jouw fotografie bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Focus op jouw fotografie retourneren, conform de door Focus op jouw fotografie verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De wederpartij is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2.
 4. Wanneer de wederpartij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Focus op jouw fotografie. Het kenbaar maken dient de wederpartij te doen middels het modelformulier. Nadat de wederpartij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De wederpartij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Focus op jouw fotografie heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 11. Kosten in geval van herroeping

 1. 1. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal Focus op jouw fotografie dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Focus op jouw fotografie of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de wederpartij is gebruikt tenzij de wederpartij nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de wederpartij zelf is de wederpartij aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de wederpartij.

Artikel 12. Uitsluiting herroepingsrecht

 1.  Focus op jouw fotografie kan het herroepingsrecht van de wederpartij uitsluiten voor producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Focus op jouw fotografie dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten/diensten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de wederpartij;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Focus op jouw fotografie geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de wederpartij de verzegeling heeft verbroken.
  8. voor hygiënische producten waarvan de wederpartij de verzegeling heeft verbroken.
  9. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager (zoals digitale boeken).

Artikel 13. Conformiteit en Garantie

 1. Focus op jouw fotografie staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Focus op jouw fotografie er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Focus op jouw fotografie, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover Focus op jouw fotografie kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Focus op jouw fotografie schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Focus op jouw fotografie komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Focus op jouw fotografie is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. De wederpartij de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van  Focus op jouw fotografie en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 14. Levering en uitvoering

 1. Focus op jouw fotografie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan Focus op jouw fotografie kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij wederpartij akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De wederpartij heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Focus op jouw fotografie het bedrag dat de wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Focus op jouw fotografie zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Focus op jouw fotografie.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Focus op jouw fotografie tot het moment van bezorging aan de wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Focus op jouw fotografie bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 10 kalenderdagen volledig en duidelijk omschreven schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Focus op jouw fotografie. Focus op jouw fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
 2. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens artikel 15.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Focus op jouw fotografie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Geschillen tussen Focus op jouw fotografie en de deelnemer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.